Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Cenisz swobodę dostępu do środków bez konieczności często składania wniosku kredytowego. Wybierz kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (rachunku płatniczym), by mieć możliwość korzystania z kredytu, gdy zajdzie taka potrzeba lub w nieprzewidzianych sytuacjach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 22,93%

 • gotówkę możesz przeznaczyć na dowolnie wybrany cel,
 • długi okres kredytowania,
 • minimum formalności, proste procedury,
 • kwota kredytu dopasowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 • środkami z kredytu dysponujesz tak samo, jak własnymi środkami na rachunku osobistym i korzystasz z odnawialności kredytu,
 • wykorzystujesz dokładnie taką kwotę kredytu, jakiej potrzebujesz,
 • oszczędzasz na kosztach kredytu płacąc odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
 • szybka decyzja kredytowa.
 • kredyt na dowolny cel udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku ROR/rachunku płatniczym,
 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna kwota kredytu to 500 zł,
 • maksymalna kwota kredytu to 6-krotność Twoich miesięcznych dochodów, nawet 255.550 zł,
 • okres kredytowania do 60 miesięcy,
 • odsetki naliczane są od wykorzystywanej kwoty kredytu, gdy nie korzystasz z kredytu nie naliczamy odsetek, a każdy wpływ na konto automatycznie powoduje powiększenie kwoty dostępnych środków o kwotę wpływu,
 • możliwość wyboru różnych form zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • możliwość udzielenia kredytu bez zaświadczeń o zarobkach dla posiadaczy rachunku ROR w naszym Banku.
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w stosunku rocznym (suma stawki bazowej [1]  i 7,97 p.p. marży Banku.

[1] Stawką bazową jest stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 4.000,00 zł. Całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy). Okres obowiązywania umowy 59 miesięcy, zmienne oprocentowanie nominalne 11,62% w stosunku rocznym (WIBOR 12M: 3,65% plus marża Banku: 7,97 p.p.). Całkowity koszt kredytu wynosi 3.416,40 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 80,00 zł (2%), prowizja za odnowienie linii kredytowej 320,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy (2% za każdy kolejny rok), odsetki od kredytu 2.288,40 zł*, koszt usług dodatkowych 728,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 413,00 zł, koszt realizacji transakcji na rachunku ROR 295,00 zł, koszt wydania debetowej karty płatniczej 0,00 zł, koszt wznowienia debetowej karty płatniczej 20,00 zł, koszt użytkowania debetowej karty płatniczej: 0,00 zł, koszt użytkowania aplikacji mTokena MAA 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.416,40 zł*. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,93%*.

*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat. Kalkulacja uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy, posiadanie przez Kredytobiorcę w Banku w całym okresie kredytowania  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (przyjęto rachunek w pakiecie E-Standard), debetowej karty płatniczej (przyjęto kartę systemu Mastercard) oraz   usługi bankowości elektronicznej SGB24 z opcją tokena mobilnego.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 

Zmienne oprocentowanie kredytu związane jest z ryzykiem zmiany stopy procentowej – wzrost wartości stawki WIBOR 12M skutkuje wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09.02.2022 r.

 

 

 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • konkurencyjna prowizja przygotowawcza: 2,00% kwoty udzielonego kredytu,
 • prowizja za odnowienie linii kredytowej: 2,00% kwoty udzielonego kredytu - naliczana od 2 roku kredytowania,
 • sprawdź szczegółowe prowizje i opłaty Twojego kredytu.
 • odwiedź najbliższą placówkę naszego Banku,
 • udzielimy Ci szczegółowych informacji i wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek kredytowy.